Danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin Báo chí

Cập nhật lúc: 10:46 13/11/2021

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

MAIL

GHI CHÚ

Cơ quan

Di động

 

 

1

Nguyễn Văn Hà

CT.UBND huyện Ea Kar

02623607968

0905149986

hanv@eakar.daklak.gov.vn

 

2

Bùi Duy Hiếu

CT.UBND TT.Ea Kar

02623625161

0935139879

hieubv@eakar.daklak.gov.vn

 

3

Nguyễn Thanh Hưng

CT. UBND TT. Ea Knốp

02623829083

0963493113

hungnt@eakar.daklak.gov.vn

 

4

Nhữ Đình Tuyến

CT.UBND xã Cư Ni

02623625551

0948498989

tuyennd@eakar.daklak.gov.vn

 

5

Nguyễn Thanh Huấn

CT.UBND xã Ea Đar

 

0944656168

huannt@eakar.daklak.gov.vn

 

6

Võ Huy Khôi

CT.UBND xã Ea Ô

 

0905319853

khoivh@eakar.daklak.gov.vn

 

7

Bùi Duy Hải

CT.UBND xã Ea Kmút

 

0969007005

haibd@eakar.daklak.gov.vn

 

8

Phạm Duy Hùng

CT.UBND xã Cư Huê

02626279666

 

0934939393

hungpd@eakar.daklak.gov.vn

 

9

Đào Đức Hoàn

CT.UBND xã Xuân Phú

02623623009

0983104093

hoandd@eakar.daklak.gov.vn

 

10

Phạm Đình Văn

CT.UBND xã Ea Týh

 

0973178822

vanpd@eakar.daklak.gov.vn

 

11

Vũ Ngọc Dương

CT.UBND xã Cư Prông

 

0985487279

duongvn@eakar.daklak.gov.vn

 

12

Nguyễn Văn Lệ

CT.UBND xã Ea Pal

 

0962143639

lenv@eakar.daklak.gov.vn

 

13

Nguyễn Tấn Lượng

CT.UBND xã Ea Sar

 

0947326326

luongnt@eakar.daklak.gov.vn

 

14

Nguyễn Xuân Hữu

CT.UBND xã Ea Sô

 

0983433933

huunx@eakar.daklak.gov.vn

 

15

Nguyễn Mạnh Hùng

CT. UBND xã Cư Yang

 

0978881007

hungnm@eakar.daklak.gov.vn

 

16

Nguyễn Hồng Khôi

CT.UBND xã Cư Bông

02623876279

0977997007

khoinh@eakar.daklak.gov.vn

 

17

Trần Văn Thanh

CT.UBND xã Cư Elang

 

0947046099

thanhtv@eakar.daklak.gov.vn