Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội ý đầu tuần ngày 06/04/2020

Cập nhật lúc: 20:41 07/04/2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội ý đầu tuần ngày 06/04/2020