Chương trình thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cập nhật lúc: 19:45 07/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 34-CTr%20HUeakar.pdf Tải về