Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và 2015 của huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 00:00 30/01/2015

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dung đất năm 2014 của huyện Ea Kar. Chi tiết.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dung đất năm 2015 của huyện Ea Kar. Chi tiết.