DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN EA KAR ĐẾN NĂM 2020

Cập nhật lúc: 00:00 06/11/2014

- Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Đăk Lăk v/v phê duyệt Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar đến năm 2020.QĐ 793

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar đến năm 2020. QHTT Ea Kar

- Bản đồ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar đến năm 2020. Bản đồ quy hoạch