DAK LAK: CẮT GIẢM 183 CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI

Cập nhật lúc: 00:00 13/08/2014

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc công tác cắt giảm đầu tư công, UBND tỉnh Dak Lak đã tiến hành rà soát và thực hiện cắt giảm toàn bộ số vốn của 57 công trình khởi công mới năm 2011 do cấp tỉnh giao kế hoạch với số tiền tổng vốn trên 100 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã được điều chuyển bổ sung cho các dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND cấp huyện cắt giảm toàn bộ số vốn đối với 126 công trình, hạng mục công trình khởi công mới năm 2011 do cấp huyện giao kế hoạch với tổng số tiền là 75,84 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cắt giảm 183 công trình, hạng mục công trình khởi công mới năm 2011. Tổng vốn cắt giảm từ các công trình này là trên 176 tỷ đồng, được điều chuyển bổ sung cho các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2011.

 

Đầu tư
Đầu tư các công trình giao thông nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội là những công trình được ưu tiên hàng đầu

 

Ông  Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Dak Lak cho biết: bên cạnh việc cắt giảm đầu tư các công trình mở mới, UBND tỉnh cũng đã có văn bản xin ý kiến của Thủ̉ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện một số dự án mở mới trong năm 2011, trong đó có 9 công trình mở mới thuộc nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Đây là các công trình đầu tư nhằm đảm bảo an sinh xã hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, chỉ đạo tiếp tục thực hiện, gồm: các công trình mở mới hồ đập thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương và cầu liên thôn sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2011.

 

                                    V.H