Hội nông dân huyện

Cập nhật lúc: 15:19 23/10/2018

1. Ông: Y Cư Niê

  • Chức vụ:  Chủ tịch Hội nông dân  huyện
  • Điện thoại Di động: 0905.506188
  • Email: ​

2. Ông:Phạm Đình Cảnh

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội nông dân  huyện
  • Điện thoại Di động: 0905.625721
  • Email: 

3. Ông: Y Long Mlô

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội nông dân  huyện
  • Điện thoại Di động:0985.561859
  • Email: ylonghnd@gmail.com