Ban Pháp chế

Cập nhật lúc: 14:17 09/12/2017

 Ban Pháp chế:

- Ông: Trịnh Ngọc Chung Trưởng Ban
- Bà: Trần Thị Phương Thanh Phó Trưởng Ban
- Ông: Lê Quảng Dương Thành viên
- Bà: Nhữ Thị Cúc Thành viên
- Ông: Trần Đức Cường Thành viên