ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA VII - NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 00:00 10/08/2016

1 NGUYỄN THỊ CẨM
2 LÊ ĐÌNH CHIẾN
3 TRỊNH NGỌC CHUNG
4 TRẦN NGỌC CHƯƠNG
5 NGUYỄN MINH CHUYỀN
6 THÁI THỊ DANH
7 NGUYỄN NGỌC DUẨN
8 Y NHUÂN BJĂ
9 LÊ QUẢNG DƯƠNG
10 NGUYỄN THANH DƯƠNG
12 PHAN QUỐC ĐƯƠNG
13 NGUYỄN VĂN HÀ
14 BÙI DUY HẢI
15 NGUYỄN VĂN HẠT
16 ĐẶNG NGỌC HIỀN
17 QUÁCH TRUNG HIẾU
18 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
19 LÊ VĂN HỒNG
20 VÕ THỊ THANH HƯƠNG
21 NGUYỄN HỒNG KHÔI
23 TRƯƠNG ĐẮC LỰC
26 ĐẶNG THỊ NỮ
28 NGUYỄN THỊ TÂM
30 NGUYỄN TRỌNG THẮNG
31 PHẠM THỊ KIM THOA
32 DƯƠNG HUY TOẢN
33 NGUYỄN CẢNH TOÁN
34 NHỮ NGỌC TUYẾN
35 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH
36 HOÀNG VĂN THI
(ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH GIÁO)
37 NGUYỄN VĂN TIẾN
38 NGUYỄN VĂN DÂN
39 PHẠM ĐÌNH VĂN