Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Cập nhật lúc: 08:44 18/12/2019

Ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện Ea Kar tổ chức cuộc điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát tại 04 xã (là xã Cư Huê, Cư Bông, Cư Prông và Ea Sô) đang triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; đối tượng khảo sát là cán bộ, công chức, viên chức xã - chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và số đông là Nhân dân - chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng lợi ích từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã. Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác tiến hành nắm tình hình thực tế và kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, lấy tổng số 140 phiếu khảo sát, điều tra dư luận xã hội về các nội dung liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, Nhân dân xã Cư Bông tham gia ý kiến vào phiếu điều tra dư luận xã hội về các nội dung liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới

Đợt khảo sát, điều tra dư luận xã hội về xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân về thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền những giải pháp hữu hiệu, có tính khả thi cao để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Cư Huê

Đợt khảo sát cũng là dịp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

T/h: Thanh Nga (Ban Tuyên Giáo huyện ủy)