Huyện Ea Kar tham dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Cập nhật lúc: 13:35 13/05/2022

Sáng ngày 12/5, tại điểm cầu hội trường UBND huyện Ea Kar, Ban thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức hội nghị tham dự trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Ea Kar

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Như tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời nghe báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Đồng thời xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thống nhất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ thành công của hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong đó, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Phạm Thao