Quyết đinh của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xaay dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã

Cập nhật lúc: 11:09 24/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91inh%20TL%20BC%C4%90%2C%20t%E1%BB%95%20gi%C3%BAp%20vi%E1%BB%87c%20XD%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20Kar%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3.zip Tải về
Quyết đinh của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xaay dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã