KH 41, ngày 29/12/2021 của BTV huyện ủy Ea Kar, về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, Kế hoạch và hướng dẫn của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật lúc: 09:07 31/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 41%20KH%20tuyen%20truyen%20ve%20cong%20tac%20chin%20don%20dang.pdf Tải về
KH 41, ngày 29/12/2021 của BTV huyện ủy Ea Kar, về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, Kế hoạch và hướng dẫn của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng