Quý I năm 2016 huyện Ea Kar đầu tư gần 3,2 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 00:00 27/04/2016

Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Ea Kar tổ chức Hội thảo đầu bờ cho nông dân

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 14 xã trên địa bàn, bình quân 4,5 tiêu chí/xã từ năm 2011 đến nay số tiêu chí đạt và cơ bản đạt bình quân 11 tiêu chí/xã, trong đó xã Ea Ô xã điểm của tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và đang đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thẩm tra lại các tiêu chí đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Có 2 xã là xã Ea Týh và Ea Kmút đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí, có 6 xã là Ea Đar, Cư Ni, Ea Pal, Cư Huê, Xuân Phú, Ea Sar đạt và cơ bản đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, có 5 xã là Cư Yang, Cư Bông, Cư ELang, Ea Sô, CưPrông đạt và cơ bản đạt từ 6 đến 9 tiêu chí.

Hình ảnh làm đường xây dựng Nông thôn mới ở xã Ea Ô

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đó là: Nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho chương trình còn rất hạn chế, một số xã ở vùng 3, vùng sâu, vùng xa như Ea Sô, Cư EaLang, Cư Bông, Cư Prông, Cư Yang tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thiết chế hạ tầng cơ sở còn thiếu, việc huy động nguồn vốn trong nhân dân đạt thấp, nên tiến độ xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương vẫn còn chậm.

Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Ea Ô

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương trong thời gian tới UBND huyện Ea Kar tiếp tục chỉ đạo cho các Ngành chức năng, Văn phòng điều phối Nông thôn mới và các xã, tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý từ cấp huyện đến cấp xã, tiếp tục tổ chức cho các địa phương thăm quan học tập, rút kinh nghiệm các xã điểm, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện nay do nguồn ngấn sách Nhà nước khó khăn nên việc xây dựng kết cấu hà tầng chủ yếu lồng ghép từ các chương trình mục tiêu và tập trung cho một số công trình cấp thiết phục vụ cho sản xuất và dân sinh như trường học, thủy lợi, điện, giao thông…do đó các địa phương cần tăng cường vận động, huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp từ người xây để xây dựng Nông thôn mới./.

Xuân Tạo