Một số kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea Kar 2018

Cập nhật lúc: 16:16 14/12/2018

Một số kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea Kar 2018

 

Kế thừa kết quả đã đạt được trong những năm qua về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Năm 2018, huyện Ea Kar đã thực hiện các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và có cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Qua đó, bộ mặt nông thôn Ea Kar đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác vệ sinh - môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự xã hội được giữ vững... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

 

Hình ảnh: Làm đường giao thông tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar

Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, cải tạo nâng cấp, sửa chữa. Kết quả năm 2018, toàn huyện đã đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa: 126,6 km đường giao thông. Trong đó: Bê tông xi măng: 47,4 km (đường trục thôn, liên thôn: 46,6 km, đường trục chính nội đồng: 0,7 km); cấp phối đạt chuẩn 33,6 km; nâng cấp mở rộng nền đường 23,9 km; sửa chữa cầu, cống, ngầm tràn: 03 công trình; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội đồng 3,2 km; Sửa chữa, kiên cố hóa (bê tông và xây gạch) được 6,4 km kênh mương tưới; Điện lực Ea Kar đã đầu tư xây dựng 7 trạm biến áp và 8 km đường dây hạ thế, 4,8 km đường dây trung áp, thay thế 1.100 quả sứ và 9 bộ xà trạm; xây dựng mới 47 phòng học, 03 nhà hiệu bộ, 02 nhà ăn cho học sinh bán trú, 01 nhà vệ sinh, 50 m tường rào; Tu sửa nâng cấp: 25 phòng học, 01 phòng bộ môn, 01 nhà ăn cho học sinh bán trú; Xây dựng mới và sửa chữa 11 hội trường thôn tại 7 xã; Xây dựng cổng, tường rào Hội trường thôn 3, thôn 5; làm mới 420 msân bê tông và 90 m2 mái vòm nhà văn hóa thôn; Nâng cấp 01 chợ trung tâm xã xây dựng nền trung tâm mua sắm hàng hóa xã Cư Bông với diện tích 450 m2, bằng cấp phối đá dăm; thực hiện xóa 273 nhà tạm dột nát, trong đó: 247 nhà thuộc Chương trình 167 và 26 nhà đại đoàn kết...

Hình ảnh: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện

Theo kết quả tổng hợp của Văn phòng điều phối nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện chương trình trong năm 2018 là: 2.613.444.2 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách bố trí trực tiếp cho Chương trình: 38.506 triệu đồng; Vốn lồng ghép: 144.904,3 triệu đồng; Vốn tín dụng: 2.364.637 triệu đồng; Vốn doanh nghiệp: 16.124,4 triệu đồng; Vốn đóng góp của người dân: 49.272,5 triệu đồng.

          Tính đến hết năm 2018, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt toàn huyện là: 205/266 tiêu chí, bình quân đạt 14,64 tiêu chí/xã và đã có 01 xã đạt chuẩn NTM (xã Ea Ô); Có 01 xã đạt 19 tiêu chí, đang trình UBND tỉnh thẩm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM (xã Cư Ni); Có 5/14 xã (Ea Týh, Ea Đar, Ea Kmút, Ea Păl, và Cư Yang) đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí; Có 04 xã (Cư Huê, Xuân Phú, Ea Sar, Cư Bông) đạt và cơ bản đạt từ 13-14 tiêu chí; Có 03 xã (Ea Sô, Cư Prông và Cư Elang) đạt và cơ bản đạt từ 10 -11 tiêu chí.

         Mục tiêu phấn đấu năm 2019, huyện Ea Kar tập trung xây dựng thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ea Kmút, Ea Đar, Ea Tih), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện là 05 xã. Phấn đấu nâng tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt lên 223 tiêu chí, tăng 18 tiêu chí so với năm 2018; bình quân đạt: 15,92 tiêu chí/xã./.

 

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện Ea Kar)