Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:20 11/04/2019

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea Kar

 

Tính đến hết năm 2018, tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt và cơ bản đạt toàn huyện là: 205/266 tiêu chí, bình quân đạt 14,64 tiêu chí/xã, hiện có 2 xã Ea Ô và Cư Ni đạt chuẩn nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu, nâng tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt năm 2019 lên 223 tiêu chí, tăng 18 tiêu chí so với năm 2018; bình quân đạt: 15,92 tiêu chí/xã; phấn đấu thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2019 là 5 xã; thời điểm này, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ea Kar đang nỗ lực tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo về đích theo kế hoạch đã đề ra.

 

Hình ảnh minh họa

 

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) ở huyện Ea Kar trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn huyện; theo đó, với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” bà con nhân dân trên địa bàn các xã đã tham gia đóng góp ngày công lao động, tự giác tháo dỡ cổng, tường rào, tháo mái, cây cối, hoa màu... trả lại hành lang đường đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, đóng góp tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhờ vậy đến nay hệ thống đường liên thôn, đường ngõ xóm tại địa bàn các xã đi lại bớt khó khăn, các thôn, buôn trên địa bàn các xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều nhà văn hóa thôn, buôn.

Hình ảnh minh họa

          Trong quý I/2019, tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện trên địa bàn huyện là 744.228,8 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách bố trí trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới: 40.122 triệu đồng; Nguồn vốn lồng ghép: 75.559,3 triệu đồng; Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 618.334 triệu đồng; Nguồn vốn doanh nghiệp: 700 triệu đồng, đặc biệt sự tham gia đóng góp của người dân được 9.513,5 triệu đồng.

          Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới, các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện hướng dẫn các xã trong việc triển khai các tiêu chí thuộc đơn vị phụ trách; tổ chức nhiều buổi làm việc tại cơ sở để xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của các cấp; ban quản lý xã, Ban phát triển thôn, buôn đã bám sát được mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và đã có các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương, tỉnh được triển khai kịp thời qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng; người dân đã áp dụng khá tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được nâng cao và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp XD/NTM.

          Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo đúng lộ trình đề ra; các cơ quan chuyên môn cần vào cuộc quyết liệt, hướng dẫn UBND các xã, Ban quản lý thực hiện các chương trình MTQG cấp xã lập hồ sơ xây dựng công trình, triển khai thi công công trình, hạng mục công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn và các phòng, Ban, ngành được giao nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định; các xã cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Cùng với sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn các xã; chính quyền và nhân dân các xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình đề ra./.

 

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)