Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2019

Cập nhật lúc: 14:24 05/12/2019

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, từng bước ngăn chặn định kiến về giới, hạn chế và tiến tới loại trừ bất bình đẳng giới trong xã hội; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tiến tới bình đẳng giới  thực chất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Từ ngày 05/12/0219 đến 06/12/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2019 cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Chủ tịch hoặc PCT Hội phụ nữ các xã, thị trấn; Trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố  (2 lớp, khoảng 340 đại biểu tham dự).

Hình ảnh hội nghị

 Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên phòng Lao động thương binh xã hội huyện triển khai, trao đổi 02 chuyên đề trọng tâm: Chuyên đề 1 về giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Chuyên đề 2 về hướng dẫn kỹ năng hoạt động về sự tiến bộ phụ nữ.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác bình đẳng giới hiểu rõ hơn khái niệm về bình đẳng giới, qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới ở cơ sở trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nói chung và lĩnh vực bình đẳng giới nói riêng. Đồng thời cũng là dịp để cán bộ làm công tác bình đẳng giới có thêm điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác bình đẳng giới, công tác phòng chống bạo lực gia đình và triển khai công việc có hiệu quả tại địa phương./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)