Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh VP.HĐND & UBND huyện

Cập nhật lúc: 09:59 11/01/2019

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh VP.HĐND & UBND huyện