Thông báo tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:28 20/03/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar