Thông báo tuyển dụng đặc cánh đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:49 16/07/2020

Thông báo tuyển dụng đặc cánh đối với giáo viên đã có họp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar tren dja ban huyen Ea Kar