Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:20 08/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20292%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20gioi%20thieu%20chu%20ky%20va%20chuc%20danh%20truong%20phong%20KTHT.pdf Tải về
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar