Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc trung tâm GDTX -GDNN huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:15 08/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20295%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20gioi%20thieu%20chuc%20danh%20va%20chu%20ky%20pho%20giam%20doc%20trung%20tam%20GDNN.pdf Tải về
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc trung tâm GDTX -GDNN huyện Ea Kar