Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc trung tâm GDTX -GDNN huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:17 08/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20296%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20gioi%20thieu%20chuc%20danh%20giam%20doc%20trung%20tam%20giao%20duc%20nghe%20nghiep.pdf Tải về
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc trung tâm GDTX -GDNN huyện Ea Kar