Về việc công khai niêm yết thủ tục hành chính, Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Cập nhật lúc: 09:11 05/07/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20705%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20cong%20khai%20niem%20yet%20thu%20tuc%20hanh%20chinh.pdf Tải về
Về việc công khai niêm yết thủ tục hành chính, Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về quy định hành chính