Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:53 24/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20803%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20(1).pdf Tải về
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ea Kar