Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã Cư Bông

Cập nhật lúc: 10:18 13/01/2020

Ngày 10/01, HĐND xã Cư Bông tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị liên quan và các đại biểu HĐND xã.

Ảnh: Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của HĐND; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về kết quả thực hiện công tác quốc phòng an ninh, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Theo đó, năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng được sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐND xã; sự cải tiến, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND xã nên các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội luôn được duy trì phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Trong 20 chỉ tiêu, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt. Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 vẫn còn 03 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhưng còn chậm, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nền kinh tế; Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỉ lại vào chính sách đãi ngộ của Nhà nước..

Ảnh: Đại biểu tham dự kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Cư Bông, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021, đã thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HDND xã đối với ông Phan Quốc Đương./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)