Tham gia kết nối trang Fanpage cộng đồng - “EA KAR IN MY EYES” của huyện

Cập nhật lúc: 08:24 22/07/2020

Ngày 17/6/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập trang Fanpage cộng đồng của huyện có tên gọi: “Ea Kar in my eyes” (Ea Kar trong mắt tôi); Tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/congdongeakar.

Trang fanpage được xây dựng nhằm mục đích cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin hữu ích về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin về hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; chia sẻ những hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người huyện Ea Kar; về các gương người tốt, việc tốt; qua đó, góp phần tích cực cổ vũ, động viên các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua các hoạt động trên trang fanpage, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiện trang fanpage đã thu hút được 383 thành viên tham gia kết nối; trong thời gian tới, để khai thác, vận hành có hiệu quả trang fanpage cộng đồng của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy mong muốn, thông qua hoạt động thông tin, giới thiệu trang fanpage “Ea Kar in my eyes”; tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thành viên của trang; để kết nối, chia sẻ thông tin với trang fanpage cộng đồng nhằm cổ vũ, động viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, cuộc vận động và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản trị kiêm Ban Biên tập trang fanpage cung cấp các thông tin hữu ích đến cộng đồng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

T/h: Như Hạnh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy.