Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Ea Păl

Cập nhật lúc: 10:17 08/11/2018

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH TẠI XÃ EA PĂL

Ngày 08/11/2018 Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại xã Ea Păl.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng uỷ, UBND xã Ea Păl quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các nội dung nhiệm vụ công tác luôn được UBND xã quán triệt và triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, đồng bộ.

Hàng năm, UBND xã đều chủ động ban hành kế hoạch tổng thể về cải cách hành chính và các kế hoạch chuyên đề như: kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính. Các nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết luôn được công bố công khai, phổ biến cho người dân thông qua bảng niêm yết thủ tục hành chính và qua hệ thống truyền thanh của xã.

Các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực luôn được cập nhật để tổ chức thực hiện cũng như công bố công khai để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm ưu tiên thực hiện đúng quy định và là một trong nhưng khâu đột phá, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị cũng đã chủ động triển khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (iGate). Số lượng hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận và giải quyết mức độ 2, mức độ 3 tương đối cao. Đây là một trong những kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo được sự hài lòng và đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính nói riêng cũng như công tác cải cách hành chính nói chung của xã.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được của UBND xã Ea Păl trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đồng thời lưu ý đơn vị cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như: tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến iGate, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4, tăng cường công tách chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tácCCHC của địa phương

Với sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác cải cách hành chính của xã Ea Păl sẽ đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới.                                                                      

T/h:Lê Ngọc Minh (Phòng Nội vụ huyện Ea Kar)