Kế hoạch tuyên truyền ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc: 13:40 04/05/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 116%20KH%20tuy%C3%AAn%20truy%C3%81n%20ng%C3%A0y%20sinh%20Ch%C3%A7%20t%C3%8Bch%20HCM.pdf Tải về
Kế hoạch tuyên truyền ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh