Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, tiên tới Đại hội Thi đua nước Toàn quốc lấn thứ X năm 2020

Cập nhật lúc: 15:51 26/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 02%20KH%20tuy%C3%AAn%20truy%C3%81n%20_H%20Thi%20_ua%20y%C3%AAu%20n%C2%B0%C3%9Bc.pdf Tải về

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, tiên tới Đại hội Thi đua nước lấn thứ X