Huyện ủy Ea Kar: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Cập nhật lúc: 10:23 25/12/2018

Huyện ủy Ea Kar: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 

Ngày 24/12, Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

 

Đồng chí Vương Tấn Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được phổ biến, quán triệt các những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW8, bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

                                

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – UVBTV, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Tấn Thành -  Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu; khẳng định các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XII):  Cấp ủy Đảng các cấp xây dựng kế hoạch học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trong phạm vi địa phương, đơn vị đảm bảo thời gian hiệu quả. Sau hội nghị, các đồng chí đứng đầu các cấp ủy phải viết thu hoạch cá nhân, nội dung tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng, thành tựu, hạn chế, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ Chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; chú trọng đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện ở ngành, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết./.

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban Tuyên giáo HU)