Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa VI, tổ chức kỳ họp thứ 10.

Cập nhật lúc: 16:56 17/07/2019

  Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-XH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự với kỳ họp có các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII ứng cử tại địa phương.

Toàn cảnh và đại biểu dự kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy-chính quyền, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, nhìn chung các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, QPAN, đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt hoạt động, thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các hoạt động giám sát, khảo sát, nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc UBND chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú,… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp, một số báo cáo tham mưu chậm so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND xã; Những kiến nghị của thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã trong và sau giám sát của lúc chưa được các đơn vị giám sát quan tâm thực hiện, phải đôn đốc nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát… Phát huy những kết quả đạt được, HĐND xã Xuân Phú đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 là: Tập trung đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện EaKar lấn thứ VIII và các Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp, chương trình hoạt động, hoạt động tiếp công dân của HĐND xã. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, các Ban của HĐND một cách toàn diện, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN năm 2019.

Ông Lê Đình Chiến-Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện EaKar, phát biểu tại hội nghị

Ông Đào Văn Mạnh-Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú khóa VI, phát biểu tiếp thu ý chỉ đạo của cấp trên.

   Tại kỳ họp, sau khi nghe báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách; Thông báo tổng hợp ý kiến cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền. Nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tham luận của các Ban HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp. HĐND xã Xuân Phú đã ban hành nghị quyết phê chuẩn phần kết dư ngân sáchnhà nước năm 2018, thành số thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Xuân Thủy