HĐND xã Xuân Phú phát huy vị trí, vai trò trong việc quyết định và giám sát tại địa phương

Cập nhật lúc: 09:30 09/07/2020

 

Từ đầu nhiệm kỳ cho tới nay HĐND xã Khóa VI đã cơ bản thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát theo luật định, cụ thể HĐND xã đã tổ chức được 12 kỳ họp, ban hành 52 Nghị quyết, tổ chức được 18 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, ban hành 40 kết luận giám sát.

            Đồng chí Đào Văn Mạnh - Chủ Tịch HĐND xã trao giấy khen cho tập thể hai ban của HĐND xã tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND xã Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 -2021

Có thể nói để tổ chức các kỳ họp đạt kết quả, Th­ường trực HĐND xã đã tổ chức họp thường trực HĐND mở rộng để bàn bạc thống nhất chuẩn bị nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp, hồ sơ, tài liệu, dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ thu, chi ngân sách, quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm ... sau đó thường trực HĐND xã ban hành thông báo kết luận cụ thể giao các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu kỳ họp được gửi đến các đại biểu HĐND xã trước kỳ họp để nghiên cứu.

Tại kỳ họp HĐND xã, chủ tọa kỳ họp đã chú trọng đổi mới công tác tổ chức, điều hành kỳ họp, bố trí chương trình, thời gian trình bày báo cáo tại kỳ họp theo hướng tập trung, ngắn gọn thực hiện đúng nội dung, chương trình. Đảm bảo tính dân chủ, sự nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận, chất vấn tích cực vào các nội dung của kỳ họp. Các ý kiến tham gia tại kỳ họp được Chủ tọa nghiêm túc tiếp thu tạo cơ sở để HĐND bàn và quyết định những vẫn đề quan trọng trên các lĩnh vực, những nội dung thảo luận được kết luận theo từng vấn đề ngay tại kỳ họp. Nhìn chung các nội dung quan trọng của địa phương đều được HĐND xã cụ thể hóa bằng nghị quyết. Qua thực tiễn cho thấy Nghị quyết của HĐND xã đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đây là cơ sở quan trọng để UBND xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong hoạt động giám sát tại các kỳ họp chủ tọa đã dành thời gian hợp lý để các đại biểu xem xét báo cáo công tác của UBND trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn về các vấn đề cần quan tâm. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được chủ tọa kỳ họp quan tâm chú trọng. Hoạt động của TT.HĐND xã giữa hai kỳ họp đã chú trọng việc xem xét sự phù hợp trong các quyết định của UBND xã với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, theo dõi kết quả thực hiện lời hứa sau trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND xã. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, một số vấn đề về kinh tế - xã hội phát sinh giữa hai kỳ họp khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, các vấn đề thực tế phát sinh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội đều được Thường trực HĐND, UBND phối hợp giải quyết kịp thời. Đối với giám sát chuyên đề, Th­ường trực HĐND, các ban HĐND đã chú trọng lựa chọn các nội dung còn có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm, trong các năm vừa qua HĐND xã đã phối hợp triển khai giám sát các chuyên đề như việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã; việc thực hiện duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quyết toán thu chi ngân sách, công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn th­ư khiếu nại tố cáo .... Sau các cuộc giám sát, khảo sát Thường trực, các Ban HĐND xã đều ban hành báo cáo, kết luận và kiến nghị đơn vị có liên quan các vấn đề tồn tại, hạn chế cần xem xét giải quyết  những khó khăn cần tập trung khắc phục.

Qua hoạt động thực tiễn của HĐND xã Xuân Phú cho thấy, HĐND xã đã cơ bản thực hiện đúng quy định và chương trình công tác đề ra, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm các đại biểu HĐND xã đều được đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên hoạt động của một số ít đại biểu HĐND chưa phát huy hết được vai trò trách nhiệm trước cử tri và Nhân Dân tại địa phương, UBND xã còn chậm trễ trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp, thực hiện các kiến nghị sau giám sát còn có lúc mang tính đối phó qua đó phần nào làm ảnh hưởng đến hoạt động của HĐND xã.

Hoạt động tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND 3 cấp tại địa phương

Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc quyết định, giám sát tại địa phương. Thường trực HĐND xã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Cần tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND xã đảm bảo hiệu quả, đúng luật, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực với các Ban HĐND xã trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại các kỳ họp; Tăng cường đôn đốc UBND xã trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp để phục vụ công tác thẩm tra của các ban, gửi cho đại biểu nghiên cứu trước. Căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND hàng năm, Thường trực, các Ban HĐND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề, khảo sát thường xuyên tại các thôn, đơn vị trên địa bàn. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung, lĩnh vực còn có ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã, Duy trì và thực hiện đúng lịch tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo Luật định.

                                                                  

 

 

T/h: Văn Mạnh (HĐND xã Xuân Phú)