Công tác Tuyên giáo của huyện Ea Kar - phát huy truyền thống và thành quả ngành Tuyên giáo của Đảng

Cập nhật lúc: 11:03 02/08/2020

Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác Tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ngày nay, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng không chỉ lớn mạnh về số lượng, về lực lượng, dày dạn về kinh nghiệm mà còn có hệ thống tổ chức chặt chẽ và rộng khắp từ trung ương xuống cơ sở với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn Dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên cơ sở phát huy truyền thống và thành quả ngành Tuyên giáo của Đảng; công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Ea Kar thời gian qua đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, có những định hướng dư luận, xử lý thông tin kịp thời, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lịch sử Đảng và khoa giáo trên địa bàn huyện.

Chất lượng hoạt động công tác Tuyên giáo ngày càng được nâng lên, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tập trung tuyên truyền những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền theo chủ đề gắn với tuyên truyền những kết quả nổi bật về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, thành viên của Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường tạo sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh có hiệu quả với những hành vi sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức biên soạn, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện (giai đoạn 1985 - 2005) và cuốn Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện (giai đoạn 1985 - 2010); đồng thời, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tiến hành nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn của luồng thông tin đa chiều hiện nay, cộng với những yếu kém, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được khắc phục triệt để; công tác Tuyên giáo của huyện có lúc còn tỏ ra lúng túng, chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, nhất là đối với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định hướng tuyên truyền trước những vấn đề được dư luận quan tâm... Từ thực tiễn hoạt động công tác Tuyên giáo của huyện những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Công tác Tuyên giáo phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong từng giai đoạn; giúp cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiên phong; sâu sát, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn; động viên mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ hai, công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm với hình thức phong phú đa dang, phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin, kết hợp giữa tuyên truyền trên báo, đài với tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở.

Thứ ba, thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Thứ tư, chú trọng công tác đánh giá sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, phát triển địa phương giàu đẹp; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

 

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN  BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY EA KAR
QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác Tuyên giáo

Giai đoạn công tác Tuyên giáo

1

Bùi Văn Mùa

1954

Bí thư HU kiêm Trưởng Ban

1986 - 1989

2

Nguyễn Xuân Bông

1945

Phó trưởng Ban

1986 - 1987

3

Trần Bá Thịnh

1950

Chuyên viên

1987 - 1988

4

Bùi Tiến Độ

1955

Chuyên viên

1987 - 1988

5

Y Tuỹn Niê

1957

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

Trưởng Ban

1986

1987 - 1989

1989 - 1992

6

Ngô Minh Nhật

1962

Phó trưởng Ban

1989 - 1992

7

Nguyễn Thế Hằng

1955

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

1987

1988 - 1992

8

Nguyễn Thanh Long

1954

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

1989 - 1992

1992 - 1996

9

Nguyễn Tiến Lượng

1955

Trưởng Ban

1992 - 1996

10

Trần Xuân Hồng

1956

Phó trưởng Ban

1992 - 1996

11

Nguyễn Xuân Cự

1956

Trưởng Ban

1996 - 2014

12

Vương Sơn

1955

Phó trưởng Ban

1996 - 1998

13

Vũ Thị Hoài Ngiêm

1958

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

1997 - 1999

1999 - 2014

14

Phan Trọng Hùng

1966

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

1996 - 2005

2005 - 2011

15

Nguyễn Thế Hùng

1964

Chuyên viên

Phó trưởng Ban

2002 - 2014

6/2014 -  nay

16

Trần Tuấn Huyên

1961

Phó trưởng Ban

Trưởng Ban

2011 - 2014

2014 - nay

17

Nguyễn Thị Như Hạnh

1989

Chuyên viên

2011 - nay

18

Hồ Thị Thanh Nga

1987

Chuyên viên

2014 - nay

19

Trần Chí Thông

1973

Phó trưởng Ban

Từ 11/2015 - nay


 

T/h: Như Hạnh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar