Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh - Quý II/2018

Cập nhật lúc: 14:48 24/04/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20105%20CUA%20UBND%20TINH%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20cua%20dai%20bieu%20HDND%20TINH.pdf Tải về

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh - Quý II/2018