Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét hồ sơ để công nhận công chức cấp xã tại cuộc họp ngày 09/01/2020

Cập nhật lúc: 10:06 13/01/2020

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét hồ sơ để công nhận công chức cấp xã tại cuojc họp ngày 09/01/2020