Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 11) ngày 20 tháng 11 năm 2019

Cập nhật lúc: 08:23 21/11/2019

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 11) ngày 20 tháng 11 năm 2019