Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 01 năm 2019) ngày 21/01/2019

Cập nhật lúc: 08:19 23/01/2019

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 01 năm 2019) ngày 21/01/2019