Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 01 tháng 3) ngày 05/3/2019

Cập nhật lúc: 09:37 07/03/2019

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 01 tháng 3) ngày 05/3/2019