Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 16/09/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:01 17/09/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 16/09/2019 của UBND huyện Ea Kar