Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa Huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:33 28/02/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa Huyện Ea Kar