Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ea Kar năm 2017

Cập nhật lúc: 00:00 09/06/2017

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 06/6/2017 và Thông báo số 209/TB-UBND, ngày 06/6/2017 về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ea Kar năm 2017

Nội dung chi tiết: KH số 208 và TB số 209

BBT