Kế hoạch công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 15:08 01/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 06%20KH%20c%C3%B4ng%20b%C3%91%20th%C2%A3o%20lu_n%20l%C2%A5y%20%C6%B0%20ki%C2%BFn%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20v%C3%A0o%20d%C3%B1%20th%C2%A3o%20v_n%20ki%C3%87n.pdf Tải về
Kế hoạch công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng