Thông báo kết luận của TT.HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá phân loại xét thi đua khen thưởng năm 2018 đối với HĐND huyện và đánh giá phân loại HĐND xã thị trấn

Cập nhật lúc: 10:17 11/01/2019

Thông báo kết luận của TT.HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá phân loại xét thi đua khen thưởng năm 2018 đối với HĐND huyện và đánh giá phân loại HĐND xã thị trấn