Nghị quyết về việc ban hành điều chỉnh nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016-2020 của huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:09 09/01/2019

Nghị quyết về việc ban hành điều chỉnh nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016-2020 của huyện Ea Kar