Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:07 09/01/2019

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Ea Kar