Thứ ba , Ngày 22 Tháng 09 Năm 2020
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
21/09/2020
Sáng

Lãnh đạo UBND huyện Hội ý đầu tuần;

09h00:

Phòng họp tầng 2;

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại Cư Yang; Cư Bông;

14h00:

Tại Cư Yang; Cư Bông;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Họp công bố dự thảo Kết luận kiểm toán ngân sách huyện năm 2020;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Họp liên quan đến kết luận trong công tác hỗ trợ Covid - 19 tại xã Cư Elang;

14h00:

- Tại UBND xã Cư Elang;

- Đ/c Lương – PCT. UBND huyện

Thứ ba
22/09/2020
Sáng

Tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 9);

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Giám sát tại UBND Thị trấn Ea Knốp và TT Ea Kar;

Tại UBND Thị trấn Ea Knốp và TT Ea Kar;

- Thường trực HĐND huyện;

Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất;

- Tại xã Cư Yang; Cư Bông;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Làm việc tại xã Cư Prông;

08h00:

Tại xã Cư Prông;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Chiều

Tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 9);

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Giám sát tại UBND Thị trấn Ea Knốp và TT Ea Kar;

Tại UBND Thị trấn Ea Knốp và TT Ea Kar;

- Thường trực HĐND huyện;

Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất;

- Tại xã Cư Yang; Cư Bông;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong đầu tư lưới điện Jica;

14h00:

Phòng họp tầng 2;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Thứ tư
23/09/2020
Sáng

Giám sát tại phòng LĐTB-XH huyện;

7h30:

Tại phòng LĐTB-XH huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

Công tác tại Ea Sô;

7h30:

Tại xã Ea Sô;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Làm việc với Ban quản lý dự án Bồi thường GPMB các công trình, dự án;

08h00:

Phòng họp tầng 2;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Chiều

Họp Tổ giúp việc số 2 cho Ban Chỉ đạo về công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Hà - CT.UBND huyện; Đ/c Chiến - PCT.UBND huyện

Thứ năm
24/09/2020
Sáng

Công tác tại HĐND xã Cư Elang;

07h30:

- Tại HĐND Xã Cư Elang;

- Đ/c Hồng - CT.HĐND huyện

Dự Hội Nghị ký kết pháp lý hồ sơ địa giới hành chính giáo ranh với các tỉnh;

- Tại Sông Hinh - Phú Yên;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Chiều

Dự Hội Nghị ký kết pháp lý hồ sơ địa giới hành chính giáo ranh với các tỉnh;

- Tại Sông Hinh - Phú Yên;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Họp thành viên UBND huyện về công tác xây dựng báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2020;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Thứ sáu
25/09/2020
Sáng

Tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh – Quý III năm 2020;

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Công tác tại HĐND xã Cư Bông:

7h30:

Tại HĐND xã Cư Bông:

- Đ/c Hồng - CT.HĐND huyện

Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk;

7h30:

- Tại BMT;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Họp liên quan đến công tác Quản lý bảo vệ rừng;

08h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Chiều

Tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh – Quý III năm 2020;

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Làm việc với Đoàn Kiểm tra tỉnh ủy về công tác quản lý Tài nguyên – Môi trường;

14h00:

Phòng họp BTV huyện ủy

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Thứ bảy
26/09/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27/09/2020
Sáng
Chiều