Ngành tài chính huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2017

Cập nhật lúc: 00:00 08/05/2017

Công tác thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện EaKar quý 1 năm 2017 được ngành tài chính huyện EaKar đánh giá gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân diễn biến thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sẩn xuất nông nghiệp, chăn nuôi... mức tiêu thụ các sản phẩm thấp dẫn đến khó khăn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện. Về tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 28.430 triệu đồng, đạt 34,5% so với dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí được 16.837 triệu đồng, đạt 26%. Thu biện pháp tài chính được 11.592 triệu đồng, đạt 69% so với kế hoạch. Về tình hình thu ngân sách của các xã thị trấn trên địa bàn huyện quý 1 năm 2017 đạt được 2.760 triệu đồng, đạt 49,6% so với dự toán huyện giao và HĐND xã, thị trấn giao. Trong đó, thu thuế phí được 2.734 triệu đồng, đạt 58,9% , thu biện pháp tài chính được 26 triệu đồng, đạt 2,6%. Quý 1 năm 2017, tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện là 113.104 triệu đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 4.264 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch, chi thường xuyên 108.840 triệu đồng, đạt 24% so với kế hoạch. Về chi ngân sách tại các xã thị trấn là 24.665 triệu đồng, đạt 24,5% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, chi thường xuyên 19.571 triệu đồng, đạt 19,7% dự toán HĐND huyện giao. Nhìn chung chi ngân sách cấp xã, thị trấn cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, ít để xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách an sinh xã hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện kho bạc nhà nước, chi cục thuế và phòng tài chính kế hoạch huyện hướng dẫn, quán triệt một số nội dung liên quan tới nghiệp vụ cũng như thi hành luật ngân sách nhà nước...

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các vị đại biểu đánh giá, trong bối cảnh thực hiện dự toán thu NSNN vẫn còn gặp khó khăn nhưng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp; sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách quý 1 năm 2017 trên địa bàn huyện EaKarr đạt kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ngành Tài chính huyện đã tích cực triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, xử lý nợ xay dựng cơ bản; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội. Các đơn vị cũng đã tham mưu với cấp ủy triển khai tốt Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công; đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành; tăng cường công tác quản lý giá. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, các vị đại biểu cũng yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch khi triển khai cơ chế, chính sách, cần lắng nghe và phản hồi ý kiến từ các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà; rà soát tiết kiệm các khoản chi ngân sách để dành cho chi đầu tư phát triển; hạn chế thấp nhất thất thoát ngân sách./.

Phạm Thao