Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc: 10:15 15/11/2020

Ngày 13/11, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình của Huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Ea Kar giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì

 Nội dung của kế hoạch triển khai Chương trình của Huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 được UBND huyện xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự báo tình hình thế giới, trong nước trong thời gian tới, từ đó đã xác định mục tiêu phát triển 5 năm 2021-2025 phù hợp với mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025.

Trong các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân 5 năm 2021-2025 phấn đấu tăng 9,5%/năm; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 73%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 3% trở lên; tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2025 đạt 100%; đến năm 2025 có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số cải cách hành chính của huyện do tỉnh chấm trên cơ sở kiểm chứng luôn được cải thiện và đạt từ 85 điểm trở lên…

Tại hội nghị các thành viên UBND huyện đã tập trung thảo luận và thống nhất Kế hoạch của UBND huyện triển khai Chương trình của Huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Ea Kar giai đoạn 2021 - 2025. Đây là cơ sở là định hướng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa bằng các phương án, đề án, dự án với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Công bố Quyết định của UBND huyện về tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện đối với đồng chí Vũ Như Anh.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)