Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2018 huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:07 03/03/2019

Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2018 huyện Ea Kar

 

Ngày 01/03/2019, UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện, các đoàn thể của huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vương Tấn Thành; Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Y Khuyết Niê, PCT HĐND huyện; Huỳnh Kim Phổ, PCT UBND huyện; các đơn vị có liên quan; các phòng, ban, ngành; các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đoàn thể của huyện.

 

Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà, Chủ trì Hội nghị

 

Năm 2018, công tác phối hợp hoạt động giữa UBND với Ủy ban MTTQ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban dân vận Huyện ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các đoàn thể nhân dân từ cấp huyện đến cơ sở đã có những bước tiến bộ; Ở cấp huyện đã cơ bản thành nề nếp, một số nội dung nhiệm vụ thực hiện có chiều sâu, đảm bảo cho chính quyền và đoàn thể thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình theo pháp luật và điều lệ các đoàn thể quy định. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia góp ý các văn bản của UBND huyện, các đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch lớn của huyện từ lúc dự thảo đến triển khai thực hiện; UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể về cơ sở vật chất để làm việc, các vấn đề phát sinh cơ bản đã được giải quyết; Dưới sự Chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lớn của địa phương; của đất nước; triển khai thực hiện đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia và giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan đơn vị; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2018.

 

 

 

 

 

Tại Hội nghị các cơ quan đơn vị ký phối hợp với UBND huyện năm 2018, đã chủ động nêu lên những nội dung, nhiệm vụ đã đạt được nhờ công tác phối hợp làm việc nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bên và đề nghị UBND huyện tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hàng quý nên tổ chức gặp mặt để nắm bắt những khó khăn, tồn tại, cần phải giải quyết khắc phục kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Vương Tấn Thành, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các cơ quan đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình hành động, thông tin truyền tải kịp thời đến các bên liên quan để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm các vụ việc, đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ; lựa chọn 01 số lĩnh vực nổi cộm để thực hiện giám sát thông qua các hội đoàn thể ở cơ sở, định kỳ tổ chức sinh hoạt để trao đổi thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phải tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ giữa các bên để chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

 

Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị; đề nghị các cơ quan cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục phối hợp để triển khai thực chất những nội dung đã được phân công trong quy chế. UBND huyện Ea Kar sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó và vị thế, vai trò của huyện nằm phía đông của tỉnh Đắk Lắk.

 

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)